ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) หัวข้อ การจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OPEN Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว     นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะกรรมการฯ  เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออนไลน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   (วันที่ 26 มิถุนายน 2566)