ตรวจเยี่ยมการทดลองเครื่องมือประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดลองเครื่องมือประเมินนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6..เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก ความตรง ความเที่ยง อันนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือให้มีคุณภาพ เป็นมาตรฐาน  ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 23 มิถุนายน 2566)