คณะกรรมการดำเนินงานเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงาน วิชาการด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานวิชาการด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะกรรมการการดำเนินงานฯ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรมหลักสูตรการดำเนินการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานวิชาการด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 23 มิถุนายน 2566)