คณะติดตามเพื่อพัฒนาการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดร.อนันต์  พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคณะกรรมการติดตาม   เพื่อพัฒนาการบริหาร และการจัดการศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อติดตามช่วยเหลือ และพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2566 รอบ 6 เดือนและงานนโยบาย สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลตามตัวชี้วัดฯ  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 20 มิถุนายน 2566)