กิจกรรม “สภากาแฟ” จังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ ลองลิ้ม ชิมกาแฟ ดูแลวัฒนธรรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด อย่างเรียบง่าย ไม่เป็นทางการสร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการในการประสานงานกันได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ณ เรือนรับรองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 15 มิถุนายน 2566)