การสร้างความตระหนักรู้ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรม                 เชิงปฏิบัติการ“การสร้างความตระหนักรู้ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดทำโครงการอบรมฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของ พรบ.ไซเบอร์ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์และซ้อมรับมือจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผู้เข้ารับการอบรม ครูที่ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนในสังกัด 27 โรงเรียน วิทยากรจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 14 มิถุนายน 2566)