อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาในสังกัด ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นคุณครูในสังกัด จำนวน 54 คน วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 14 มิถุนายน 2566)