ประชุมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรับรู้ ความตระหนักในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เกิดธรรมาภิบาล ในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เวลา 13.00 – 16.30 น. (วันที่ 9 มิถุนายน 2566)