ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง ระดับจังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนายนิรุติ  บวบขม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับจังหวัดสุโขทัย (PCIO) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาดิจิทัลระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางสุโขทัย (วันที่ 7 มิถุนายน 2566)