การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม และโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา (วันที่ 6 มิถุนายน 2566)