พิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน  ได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย  ณ วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย และกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีสวดสรรเสริญ    คุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามและยั่งยืนสืบไป ณ พุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 3 มิถุนายน 2566)