เยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) และเยี่ยมบ้านนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา และเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จำนวน 2 ราย คือนางสาววิวิศนา กวีวัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และเด็กหญิงแพรพิไล ใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ณ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน โดยมีนายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย, กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ให้การต้อนรับ (วันที่ 2 มิถุนายน 2566)