เยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) และเยี่ยมบ้านนักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนอุดมดรุณี และเยี่ยมบ้านนางสาวกฤติยาภรณ์ พวงสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอุดมดรุณี ณ หมู่ 2 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย, กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี ให้การต้อนรับ  (วันที่ 2 มิถุนายน 2566)