ประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนฯ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  (วันที่ 1 มิถุนายน 2566)