การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ออกประเมินโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และโรงเรียนชัยมงคลพิทยา (วันที่ 30 พฤษภาคม 2566)