โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานทักษะการปฏิเสธบุหรี่ในโรงเรียน

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานทักษะการปฏิเสธบุหรี่ในโรงเรียนตามคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะการปฏิเสธบุหรี่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อให้การพัฒนาทักษะการปฏิเสธบุหรี่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 30 พฤษภาคม 2566)