การกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงความเข้าใจการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประชุมผ่านระบบ Zoom เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 30 พฤษภาคม 2566)