การติดตาม ประเมินผล การบริหาร และการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy : QP)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุม                      ข้อราชการที่เกี่ยวข้องการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( Quick Policy : QP ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 29 พฤษภาคม 2566)