สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน                          ภาคเรียนที่ 1/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พบว่ามีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย   ด้านอาคารสถานที่น่าอยู่น่าเรียน มีความพร้อมด้านหลักสูตร และด้านงานบุคคล ได้เป็นอย่างดี ในการนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของ สพฐ. และจุดเน้นของเขตพื้นที่ พร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป ณ โรงเรียนศรีนคร และสวรรค์อนันต์วิทยา 2         (วันที่ 29 พฤษภาคม 2566)