การสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นคณะทำงาน   และเข้าร่วมประชุมสัมมนา การจัดประชุมกิจกรรมที่ 1 การสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล โครงการวิจัยสำหรับพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการรองรับ Platform สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24 – 28  พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (วันที่ 26 พฤษภาคม 2566)