โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการ ทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบายจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจุดเน้น ขับเคลื่อนงานโยบาย สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ และนโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2566 เพื่อสนองนโยบายให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 85 คน  มี นายธวัชชัย วงศ์ก่ำ นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2566)