คัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนต์สั้นต่อต้านการทุจริต

นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคัดเลือกการประกวด ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2566  พร้อมด้วยคณะกรรมฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อคัดเลือกผลงานฯไปเป็นตัวแทนระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 24 พฤษภาคม 2566)