นิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารสถานศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นายณรรตธร  คงเจริญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดย รศ.ดร.สุชาดา  นันทะไชย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 23 พฤษภาคม 2566)