เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้                               นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเป็นเกียรติ                      ในการจัดกิจกรรม “เยาวชนพลังร่วมและแนวร่วมจัดการน้ำ” เนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2566 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ  ในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็น “ปัญหาเรื่องน้ำของบ้านเรา เรามีส่วนร่วมช่วยได้อย่างไร” โดยโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมได้รับคัดเลือกจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เป็นตัวแทนสถานศึกษาในภาคกลางจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  (วันที่ 19 พฤษภาคม 2566)