การใช้งานในระบบ มาตรฐาน ความปลอดภัย (MOE Safety Center)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุม และกล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาจากภัยพิบัติภัยคุกคามทุกรูปแบบ การใช้งานในระบบ มาตรฐาน ความปลอดภัย  (MOE Safety Center)  การค้นหา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน”พาน้องกลับมาเรียน” ให้กับโรงเรียนในสังกัดภายใต้โครงการ“สถานศึกษาปลอดภัย” วิถีคุณภาพ NEXT..NORMAL พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ประธานเปิดการประชุมโดย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ สพฐ. วิทยากรโดย ดร.ชนะ สุ่มมาตย์  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาการ แนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา  พิเศษและผู้ด้อยโอกาส สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุม 123 ปี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 19 พฤษภาคม 2566)