สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว  รอง ผอ.สพม.สุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สหวิทยาเขตพระแม่ย่า พบว่ามีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่น่าอยู่น่าเรียน  มีความพร้อมด้านหลักสูตร และด้านงานบุคคล ในการนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ และนโยบายของ สพฐ 4 ด้าน 1.ด้านความปลอดภัย 2.ด้านโอกาส ลดความเลื่อมล้ำ ทางการศึกษา 3.ด้านคุณภาพ  และ4. ด้านประสิทธิภาพ พร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  และโรงเรียนหนองตูมวิทยา (วันที่ 18 พฤษภาคม 2566)