สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยพบว่ามีการเตรียมความพร้อม ด้านความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่น่าอยู่น่าเรียน  มีความพร้อมด้านหลักสูตร และด้านงานบุคคล  ในการนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ และนโยบายของ สพฐ 4 ด้าน 1.ด้านความปลอดภัย  2.ด้านโอกาส ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.ด้านคุณภาพ  และ4. ด้านประสิทธิภาพ พร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจ แก่คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม  บ้านไร่พิทยาคม และวังทองวิทยา (วันที่ 18 พฤษภาคม 2566)