การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุม การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมี นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นางสมใจ สุจริต ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน และนางสาวเผอิญ  วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ         เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)