โครงการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน”และการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวเผอิญ วงศ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินลการจัดการศึกษา และนาวสาวนิรวรรณ เลื่อนชิดนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ให้การต้อนรับ พ.ต. ศักดิ์ชัย ดวงอำไพ รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในโครงการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน” และการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)