สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม  ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พบว่ามีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่น่าอยู่น่าเรียน มีความพร้อมด้านหลักสูตร และด้านงานบุคคล ได้เป็นอย่างดี ในการนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของ สพฐ. และจุดเน้นของเขตพื้นที่ พร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา และโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2566)