โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และเครือข่ายทุกอำเภอ  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย  สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พร้อมร่วมขบวนปล่อยแถว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เฝ้าระวัง ดูแล ป้องกันความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ในช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาได้อย่างปลอดภัยในทุกมิติ และเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม (วันที่ 15 พฤษภาคม 2566)