สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางวริศรา  ณีศะนันท์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สหวิทยาเขตศรีสวรรค์ พบว่ามีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่น่าอยู่น่าเรียน มีความพร้อมด้านหลักสูตร และด้านงานบุคคล ได้เป็นอย่างดี ในการนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของ สพฐ. และจุดเน้นของเขตพื้นที่ พร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เมืองด้งวิทยา เมืองเชลียง และท่าชัยวิทยา (วันที่ 15 พฤษภาคม 2566)