คัดเลือกสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะกรรมการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566  โดยมีคณะกรรมการฯ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 12 พฤษภาคม 2566)