ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวทาง และสะท้อนผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ                 เพื่อสร้างแนวทาง และสะท้อนผลการติดตามประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน โดยมี ดร.อนันต์  พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม. โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษา สพฐ. ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำ 18 เขตตรวจราชการ และบุคลากรของ สตผ. รวมจำนวน 95 คน เพื่อสรุปและสะท้อนผลการติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายในรอบ 12 เดือน อย่างมีคุณภาพ 2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาโครงการกิจกรรมของส่วนกลางรวมถึงการลงพื้นที่ติดตาม ช่วยเหลือ และพัฒนางานของ สพท. เชิงประจักษ์ ต่อไป (วันที่ 12 พฤษภาคม 2566)