คณะกรรมการราชประชาสัยเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายสมพร ขุมเพชร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการราชประชาสัยเฉลิมพระเกียรติ  ประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม เพื่อมูลนิธิราชประชาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดสรรทุนพระราชทานในภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 11 พฤษภาคม 2566)