การจัดกิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนางกมลทิพย์  ไฝ่ทอง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน  เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 โดยมี  นายดำรง มโนรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 11 พฤษภาคม 2566)