กิจกรรม “สภากาแฟ” จังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร และประชุมหารือข้อราชการประจำเดือน ในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด อย่างเรียบง่าย ไม่เป็นทางการ  สร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการในการประสานงานกันได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณเกาะกลางน้ำ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 11 พฤษภาคม 2566)