ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวนิรวรรณ  เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 9 พฤษภาคม 2566)