สพม.สุโขทัยองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส่

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต รวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 8 พฤษภาคม 2566)