ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปีการศึกษา 2566  ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  พร้อมด้วยคณะกรรมการรับนักเรียนฯ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ google meet เพื่อพิจารณาการขอเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (English Program และ Multilingual Program) (เพิ่มเติม) ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม /และขอขยายห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องปกติ) ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ณ ที่ตั้งของตัวเอง (วันที่ 12 เมษายน 2566)