การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออนไลน์ ITA – Online

นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  เป็นประธานการประชุมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2566 ITA–Online หัวข้อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT2) โดยมีนางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข  นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.สุโขทัย  (วันที่ 12 เมษายน 2566)