อบรมการพัฒนาบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการอบรมการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร สู่วิถีคุณภาพ วิถีอนาคต สำหรับบริการ ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และนักเรียนที่มาติดต่อราชการทุกกลุ่มงานให้ได้รับการบริการที่เอื้ออำนวยความสะดวก ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข นายศราวุธ คำแก้ว   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  (วันที่ 10 เมษายน 2566)