ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย และคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่1) ของนายกิตติภูมิฐ์ สุขเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 2) จำนวน 5 ราย คือ 1.นายอธิศ  ขำใจ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  2.นายมงคล ครุฑนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม   3.นายอัครเดช  อภัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา  4.นายกมล ทับเพ็ชรรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา 5.นางสาวปนัดดา  ปานบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ครั้งที่ 1)   ของนางสาวสุวนี เมฆพัฒน์ศึกษานิเทศก์  ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม (วันที่ 5 เมษายน 2566)