หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

นายสุดเขต สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตาม  ประเมินผลฯ และข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถดำเนินการคัดกรองได้ถูกต้องตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และรองรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน ให้ได้รับสิทธิ และโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาค พร้อมทั้งมีคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2566  ณ ห้องประชุมสิงโตเทศกาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 4 เมษายน 2566)