ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน

นายสุดเขต สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปี 2566 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 แห่ง  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนอุดมดรุณี และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 3 เมษายน 2566)