บูรณาการความร่วมมือคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

นายสุดเขต สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายจิโรจน์ สุพัฒน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีนางสาวพนารัตน์  วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม     เพื่อร่วมวางแผน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนรวม ตามนโยบายส่งเสริม   ความเท่าเทียมและให้โอกาสด้านการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย แห่งที่ 1 (ทุ่งทะเลหลวง)  (วันที่ 3 เมษายน 2566)