“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุขรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นคณะทำงานฝ่ายวิทยากร และฝ่ายวัดและประเมินผลการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2566 (วันที่ 2 เมษายน 2566)