“คลินิก สตผ.”

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ  “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 2 ในประเด็นเนื้อหา  2 ประเด็น คือตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ของผู้เรียน และตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 4 ด้าน ผ่านระบบ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting  ณ  ที่ตั้งกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 30 มีนาคม 2566)