นิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรม เป็นการขับเคลื่อนระดับภายในสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  สหวิทยาเขตเจ้าราม  ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  และโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  (วันที่ 29 มีนาคม 2566)