นิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามสถานศึกษา ออกนิเทศ ติดตามสถานศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรม เป็นการขับเคลื่อนระดับภายในสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สหวิทยาเขตพระแม่ย่า ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และโรงเรียนหนองตูมวิทยา (วันที่ 27 มีนาคม 2566)